PB12X5SU | Xi lanh mini AirTac dòng PB

PB12X5SU là dòng xi lanh mini PB với borsize 12 hành trình 5 đến 200 cùng với những mã chi tiết như: PB12X5SU, PB10X12SU, PB12X15SU, PB12X20SU, PB12X25SU, PB12X30SU, PB12X40SU, PB12X50SU, PB12X60SU, PB12X75SU, PB12X80SU, PB12X100SU, PB12X125SU, PB12X150SU, PB12X160SU, PB12X175SU, PB12X200SU.