PTB10X35 | Xi lanh mini AirTac dòng PTB

PTB10X35 là dòng xi lanh mini PTB với borsize 10 hành trình 5 đến 50 cùng với những mã chi tiết như: PTB10X5, PTB10X10, PTB10X15, PTB10X20, PTB10X25, PTB10X30, PTB10X35, PTB10X40, PTB10X45, PTB10X50.