SAI100X100 | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI100X100 là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 100mm, cùng với hành trình là 100mm.