SAI100X100S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI100X100S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 100mm, cùng với hành trình là 100mm, có từ tính.

Danh mục: Từ khóa: