SAI100X200S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI100X200S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 100mm, cùng với hành trình là 200mm, có từ tính.