SAI100X250S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI100X250S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 100mm, cùng với hành trình là 250mm, có từ tính.