SAI100X300S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI100X300S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 100mm, cùng với hành trình là 300mm, có từ tính.