SAI100X50S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI100X50S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 100mm, cùng với hành trình là 50mm, có từ tính.