SAI125X100S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI125X100S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 125mm, cùng với hành trình là 100mm, có từ tính.