SAI125X150S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI125X150S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 125mm, cùng với hành trình là 150mm, có từ tính.