SAI125X25 | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI125X25 là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 125mm, cùng với hành trình là 25mm.