SAI125X50 | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI125X50 là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 125mm, cùng với hành trình là 50mm.