SAI125X75 | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI125X75 là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 125mm, cùng với hành trình là 75mm.