SAI160X300 | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI160X300 là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 160mm, cùng với hành trình là 300mm.