SAI40X225S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI40X225S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 40mm, cùng với hành trình là 225mm có từ tính.