SAI63X125S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI63X125S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 63mm, cùng với hành trình là 225mm, có từ tính.