SAI63X150S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI63X150S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 63mm, cùng với hành trình là 150mm, có từ tính.