SAI63X175S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI63X175S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 63mm, cùng với hành trình là 175mm, có từ tính.