SAI63X50S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI63X50S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 63mm, cùng với hành trình là 50mm, có từ tính.