SAI80X1000S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI80X1000S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 80mm, cùng với hành trình là 1000mm, có từ tính.