SAI80X125S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI80X125S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 80mm, cùng với hành trình là 125mm, có từ tính.