SAI80X175S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI80X175S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 80mm, cùng với hành trình là 175mm, có từ tính