SAI80X200S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI80X200S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 80mm, cùng với hành trình là 200mm, có từ tính