SAI80X250S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI80X250S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 80mm, cùng với hành trình là 250mm, có từ tính.