SAI80X300S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI80X300S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 80mm, cùng với hành trình là 300mm, có từ tính