SAI80X400S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI80X400S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 80mm, cùng với hành trình là 400mm, có từ tính.