SAI80X500S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI80X500S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 80mm, cùng với hành trình là 500mm, có từ tính.