SAI80X800S | Xi lanh AirTac dòng SAI

SAI80X800S là xi lanh AirTac dòng SAI với boresize là 80mm, cùng với hành trình là 800mm, có từ tính.