SAU50X125 | Xi lanh AirTac dòng SAU

SAU50X125 là xi lanh AirTac dòng SAU với boresize là 50mm, cùng với hành trình là 125mm .