SAUF100X1000 | Xi lanh AirTac dòng SAUF

SAUF100X1000 là xi lanh AirTac dòng SAUF với boresize là 100mm, cùng với hành trình là 1000mm.