SAUF100X500 | Xi lanh AirTac dòng SAUF

SAUF100X500 là xi lanh AirTac dòng SAUF với boresize là 100mm, cùng với hành trình là 500mm.