SAUF40X150 | Xi lanh AirTac dòng SAUF

SAUF40X150  là xi lanh AirTac dòng SAUF với boresize là 40mm, cùng với hành trình là 150mm.