SAUF40X175 | Xi lanh AirTac dòng SAUF

SAUF40X175  là xi lanh AirTac dòng SAUF với boresize là 40mm, cùng với hành trình là 175mm.