SAUF40X200 | Xi lanh AirTac dòng SAUF

SAUF40X200 là xi lanh AirTac dòng SAUF với boresize là 40mm, cùng với hành trình là 200mm.