SAUF63X700 | Xi lanh AirTac dòng SAUF

SAUF63X700 là xi lanh AirTac dòng SAUF với boresize là 63mm, cùng với hành trình là 700mm.