SCT100X150X150 | Xi lanh AirTac dòng SCT

SCT100X150X150 là xi lanh AirTac dòng SCT với boresize là 100mm, cùng với 2 hành trình lần lượt là 150mm và 150mm.