SCT100X300X300 | Xi lanh AirTac dòng SCT

SCT100X300X300 là xi lanh AirTac dòng SCT với boresize là 100mm, cùng với 2 hành trình lần lượt là 300mm và 300mm.