SCV13-02 SMC | Van khí nén SMC SCV13

SCV13-02 SMC | Van khí nén SMC SCV13 là loại van khí nén đặc biệt cảu hãng SMC với mã: SCV13-02 SMC và hình ảnh như hình phía dưới.