SGC125X125S | Xi lanh AirTac dòng SGC

SGC125X125S là xi lanh AirTac dòng SGC với boresize là 125mm, cùng với hành trình là 125mm, có từ tính