SGC125X175S | Xi lanh AirTac dòng SGC

SGC125X175S là xi lanh AirTac dòng SGC với boresize là 125mm, cùng với hành trình là 175mm, có từ tính.