SGC125X75 | Xi lanh AirTac dòng SGC

SGC125X75 là xi lanh AirTac dòng SGC với boresize là 125mm, cùng với hành trình là 75mm.