SMC CM2B32/CDM2B40-25 50Z 75 100Z 125 150 175 200AZ/Z

SMC CM2B32/CDM2B40-25 50Z 75 100Z 125 150 175 200AZ/Z là xi lanh dòng CQ2 nhẹ của hãng SMC với những mã như:

CDM2B32-125Z, CDM2B32-75Z, CDM2B32-200Z, CDM2B32-50Z, DM2B32-100Z, CDM2B40-50Z, CDM2B32-25Z, CDM2B32-175Z, CDM2B40-100Z, CDM2B32-150Z, CDM2B40-75Z, CDM2B40-125Z, CDM2B40-25Z, CDM2B40-150Z, CDM2B40-200Z, CDM2B40-175ZZ, CM2B32-50AZ.