SMC CQ2B20-5D-10D-15D-20D-25D-30D-35D-40D-50D DM

Xi lanh SMC CQ2B20-5D-10D-15D-20D-25D-30D-35D-40D-50D DM là loại xi lanh nhỏ, tải trọng nhẹ