SMC CS2G160 CDS2G160-25 50 75 100 125 150 175 200 XB6

SMC CS2G160 CDS2G160-25 50 75 100 125 150 175 200 XB6 là dòng xi lanh SMC với Boresize trục lớn với nhiều hành trình khác nhau