Xi lanh SMC CJP2B CDJP2B6 10 16-5D 10D 15D 25-40D

Xi lanh SMC CDJP2B6-5D, CDJP2B6-10D, CDJP2B6-15D, CDJP2B6-20D, CDJP2B6-25D, CDJP2B10-5D, CDJP2B10-10D, CDJP2B10-15D, CDJP2B10-20D, CDJP2B10-25D, CDJP2B10-30D, CDJP2B10-35D, CDJP2B10-40D, CDJP2B16-5D, CDJP2B16-10D, CDJP2B16-15D, CDJP2B16-20D, CDJP2B16-25D, CDJP2B16-30D, CDJP2B16-35D, CDJP2B16-40D là dòng xi lanh khí nén mang thương hiệu SMC, Nhật Bản.