Xi lanh SMC CU CDU10 CDU16-5D / 10D / 15D / 20D / 25D / 30D / 35D / 40D / 50D

Xi lanh SMC CDU6-5D, CDU6-10D, CDU6-15D, CDU6-20D, CDU6-25D, CDU10-5D, CDU10-10D, CDU10-15D, CDU10-20D, CDU10-25D, CDU10-30D, CDU16-10D, CDU16-15D, CDU16-20D, CDU16-25D, CDU16-30D, CDU20-10D, CDU20-25D, CDU20-50D, CDU25-25D là dòng xi lanh khí nén mang thương hiệu SMC, Nhật Bản.