Airtac HFTP10 HFTP16 HFTP20 HFTP25 HFTP32

Airtac HFTP10 HFTP16 HFTP20 HFTP25 HFTP32  là xi lanh kẹp đôi dòng HFTP hãng Airtac Đài Loan với Boresize từ 10 đến 32 với những mã chi tiết: HFTP10, HFTP16, HFTP20, HFTP25, HFTP32