Airtac PB10X5 PB10X5 PB10X10 PB10X15 PB10X20 PB10X25 PB10X30 PB10X40 PB10X50

Airtac PB10X5 PB10X5 PB10X10 PB10X15 PB10X20 PB10X25 PB10X30 PB10X40 PB10X50  là xi lanh tròn nhỏ dòng PB hãng AirTac với Boresize 10mm cùng các mã như: 

PB10X5, PB10X10, PB10X15, PB10X20, PB10X25, PB10X30, PB10X40, PB10X50, PB10X60