AirTac PB16X5 10 20 50 100 125 150 200RU

AirTac PB16X5 10 20 50 100 125 150 200RU là xi lanh tròn nhỏ dòng PB hãng AirTac với Boresize 16mm cùng các mã như:

PB16X5RU, PB16X10RU, PB16X20RU, PB16X30RU, PB16X40RU, PB16X50RU, PB16X75RU, PB16X100RU, PB16X125RU, PB16X150RU, PB16X175RU, PB16X200RU, PB16X5CB, PB16X10CB, PB16X20CB, PB16X30CB, PB16X40CB, PB16X50CB, PB16X75CB, PB16X100CB, PB16X125CB, PB16X150CB, PB16X175CB, PB16X200CB