Airtac PB4X5 PB4X10 PB4X15 PB4X20 | Xi lanh Mini

Airtac PB4X5 PB4X10 PB4X15 PB4X20 là dòng xi lanh tròn nhỏ dòng PB hãng AirTac với Boresize 4mm cùng các mã như: PB4X5, PB4X10, PB4X15, PB4X20, PSB4X5, PSB4X10, PSB4X15, PSB4X20